1 Created with Sketch.

Ouderbetrokkenheid

Hoe ouders worden betrokken
De kern van ouderbetrokkenheid is het werken aan een betere wereld voor het kind / de leerling, ouders en de school. School en ouders zijn als educatieve partners verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen tot actieve wereldburgers.

Daarbij leidt een goede samenwerking tussen school en ouders tot betere schoolprestaties en welbevinden bij de kinderen thuis en op school. Dit doen wij bijvoorbeeld door het voeren van startgesprekken aan het begin van het schooljaar (waarbij vooral u aan het woord bent over uw kind zodat de leerkrachten nog beter kunnen aansluiten op uw kind) en door de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief waarin u op de hoogte gehouden wordt van het reilen en zeilen binnen de school en de verschillende groepen.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een informatieboekje over de groep die hun kind(eren) bezoekt/bezoeken. Hierin staat alle praktische informatie over de betreffende groep. Vervolgens is er in september een informatiemoment op school waarbij de kinderen zelf hun ouders rondleiden door, en vertellen over hun klas. Daarnaast zijn de (groot)ouders/verzorgers in november van harte welkom bij ‘de open les’ waarbij u zelf een les in de klas van uw (klein)kind(eren) kunt bijwonen!

Gedurende het schooljaar informeren wij ouders middels de website, de maandelijkse schoolnieuwsbrief (per mail) en via een (klassen)groepsapp (op initiatief van de leerkracht).

In oktober wordt u uitgenodigd voor een startgesprek. De insteek hierbij is dat u vertelt over uw kind thuis en dat de leerkracht vertelt hoe de eerste periode in het nieuwe schooljaar is verlopen. In februari krijgen de kinderen hun eerste rapport mee naar huis, en vinden de rapportbesprekingen plaats. In juni krijgen de kinderen hun tweede rapport, een gesprek daarover is facultatief (op initiatief vanuit de leerkracht of de ouders). Uiteraard bestaat er altijd de mogelijkheid om met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de directeur te spreken of een afspraak te maken.

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:

 • De medezeggenschapsraad
  Alle ouders kunnen meedenken en meepraten over het beleid van de school. Dit kan via de MR. U kunt de MR vergaderingen bezoeken of een MR-lid benaderen. De MR heeft over bepaalde beleidszaken adviesrecht of instemmingsrecht. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een Medezeggenschapsreglement.
  Leden van de medezeggenschapsraad zijn:
  Oudergeleding: Svend Minderhoud (voorzitter), Elvira Huibregtse, Angela Mathijsse.
  Personeelsgeleding: Christianne Overgaauw, Jochem Boer, Ina Hamelink.
  Adviserend lid: Marloes Ketting.
 • De activiteitencommissie
  De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders. Zij zijn nauw betrokken bij de school en helpen mee bij het organiseren van allerlei schoolfeesten: Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsdag etc.
 • Gesprekken met ouders
  Tevens is het voor ouders altijd mogelijk om via gesprekken van gedachten te wisselen met leerkrachten of de directeur.

Ouderparticipatie
Ook ouderparticipatie​ (waarbij ouders worden ingezet binnen de school) komt in verschillende
vormen voor, allen hebben hun eigen waarde en zijn onmisbaar binnen het basisonderwijs:
● Buitenschoolse activiteiten (excursies, schoolreis, schoolkamp, museumbezoek, enz.)
● Sportevenementen, zowel tijdens als na schooltijd
● Hulp bij feesten (organisatie, inkopen, hulp op dag zelf)
● Hulp bij de musical (decors, kleding, schminken, assisteren)
● Hand- en spandiensten
● Uitvoeren van klusjes in en om de school
● Luizen opsporen
● Schoolwas
● Schoonmaken (materialen, klas, ramen)

Wij stellen de hulp van ouders, op welke manier dan ook, zeer op prijs!