1 Created with Sketch.

De medezeggenschapsraad (MR)

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. Dit kan via de Medezeggenschapsraad. U kunt de MR vergaderingen bezoeken of een MR-lid benaderen. De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De taken en bevoegdheden van de MR leden zijn vastgelegd in een Medezeggenschapsreglement.
Het MR-reglement ligt er inzage op school.

In deze raad zitten 3 ouders, die voor twee jaar in de MR worden gekozen. Ook 3 teamleden maken deel uit van de medezeggenschapsraad. De directeur is adviserend lid.

De medezeggenschapsraad van de Lichtboei bestaat uit:
Svend Minderhoud – Voorzitter
Angela Matthijsse – lid
Elvira Huibregtse  – lid

Namens het personeel:
Bibi Chernet
Ina Hamelink
Christianne Overgaauw

Marloes Ketting (directeur) is adviserend lid.