1 Created with Sketch.

Identiteit

Archipel basisschool de Lichtboei is een openbare school. Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. In de openbare school wordt de democratie zichtbaar in de schoolorganisatie, de schoolcultuur, het onderwijs en de verbinding tussen school en samenleving. De openbare school leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de wereld waarin zij leven. Dat maakt openbaar onderwijs bijzonder.
Ook draagt openbaar onderwijs volgens de wet bij aan ‘de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden”.
Om dit waar te kunnen maken, werken we volgens drie kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Die zijn bepalend bij alles wat we doen. Ze zijn terug te vinden in het onderwijs, de school, de activiteiten en de lessen. Ze vormen het fundament voor afspraken, normen, regels en het dagelijks handelen binnen de school. Zij vormen een gedeelde kern, naast de persoonlijke waarden, normen en verhalen die leerkrachten, leerlingen en ouders meenemen.

Uitgangspunten Openbaar onderwijs:

  • Op de openbare school is iedereen evenveel waard en heeft iedereen gelijke kansen; 
  • Openbaar onderwijs haalt de wereld de klas in en laat leerlingen hun waarden en idealen ontdekken;
  • Openbaar onderwijs is bij uitstek een democratische oefenplaats. Een dialoog aangaan is echt een vaardigheid; 
  • Diversiteit verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert!

Openbaar onderwijs, waar verhalen samenkomen.

Vormingsonderwijs
Daarnaast wordt op onze school vormingsonderwijs aangeboden. Vormingsonderwijs is een aanvulling en verdieping op burgerschapsvorming, geestelijke stromingen en sociaal-emotionele vorming. Vormingsonderwijs draagt bij aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen, biedt oefening in kritisch en onafhankelijk denken, vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies, helpt leerlingen samenleven met anderen en versterkt het open karakter van de school.
Op De Lichtboei wordt Humanistisch vormingsonderwijs en Protestants vormingsonderwijs aangeboden. Ouders kunnen hier een keuze in maken. De vormingslessen worden bekostigd door de Rijksoverheid vanwege het wettelijk recht van ouders.
Vormingsonderwijs wordt op de Lichtboei iedere dinsdag verzorgd door externe vakdocenten: Ada Nakman (humanistisch vormingsonderwijs) en Thijs van Wijk (protestants vormingsonderwijs).

Humanistisch Vormingsonderwijs
Bij lessen humanistisch vormingsonderwijs onderzoeken leerlingen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Het geeft kinderen de gelegenheid om zo een eigen waardebesef en een eigen kijk op het leven te ontwikkelen.

Protestants Vormingsonderwijs
De lessen protestants vormingsonderwijs verbinden thema’s uit het leven van leerlingen aan Bijbelse en spiegelverhalen. De vakdocenten leren leerlingen zelf betekenis te geven aan deze verhalen. Ze nodigen leerlingen uit om zich te verwonderen en zorgzaam om te gaan met elkaar en de wereld.