1 Created with Sketch.

Identiteit

De Lichtboei is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. Wij zijn een school waar
kinderen uit alle lagen van de bevolking met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen en
culturele achtergrond(en) elkaar kunnen ontmoeten en respecteren. Levensbeschouwelijke
vorming, waarin we onder andere aandacht besteden aan normen en waarden, burgerschap,
geestelijke stromingen, filosoferen en persoonlijke identiteit, is verwerven in ons onderwijs.
We maken geen onderscheid in land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, politieke
overtuiging, maatschappelijke opvattingen, inkomen, fysieke mogelijkheden, culturele
achtergrond of wat dan ook. De openbare school is een ontmoetingsplaats voor verschillen en
biedt de gelegenheid tot een dialoog tussen alle leerlingen.
Voor ons betekent openbaar onderwijs:
– dat kinderen ook andere opvattingen en gewoonten leren waarderen en respecteren;
– dat de kinderen worden voorbereid op actieve deelname aan een veelzijdige samenleving;
– dat wij gelijkwaardigheid nastreven;
– dat wij een school zijn, waar alle ouders en kinderen gelijke rechten hebben op actieve
betrokkenheid;
– dat wij bij de kinderen een positieve kijk op de samenleving proberen te ontwikkelen;
– en dat ieder kind gerespecteerd wordt: dat zijn gevoelsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen
beschermd wordt.
Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke
waarden in onze Nederlandse multiculturele samenleving waarbij kinderen leren omgaan met
vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en
samenwerking.
Daarbij wordt op onze school humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs
aangeboden. Ouders kunnen hier een keuze in maken. Dit onderwijs wordt op dinsdagmiddag
verzorgd door externe docenten: Ada Nakman (HVO) en Thijs van Wijk (GVO). Indien de ouders
bezwaar hebben tegen het deelnemen aan één van beide activiteiten, kan het kind bij de
leerkracht blijven.
Humanistisch vormingsonderwijs​ is laten zien wat je denkt, voelt en luisteren naar wat een
ander bedoelt.
Dat houdt in:
– zelf nadenken en een eigen keuze maken;
– zelf kiezen en rekening houden met de ander;
– zelf oplossingen bedenken bij problemen;
– en je eigen keuze kunnen beredeneren en daar verantwoordelijk voor zijn.
In de lessen wordt gezocht naar wat het antwoord van de kinderen is op wat goed of kwaad is,
waar of onwaar, mooi of lelijk, vrij van vooroordelen of opgelegde normen. Doordat het kind zich
bewust wordt hoe het zijn eigen waarden kiest, kan het beter omgaan met mensen die andere
opvattingen hebben.
Het doel van godsdienstonderwijs​ (GVO) is om op (inter-) actieve manier een bijdrage leveren
aan de persoonlijkheidsvorming van de leerlingen vanuit de Christelijke traditie. Naast verhalen
uit de bijbel, wordt gebruik gemaakt van methodisch lesmateriaal. Ook aan andere godsdiensten
wordt aandacht geschonken.